Arbetsmiljö, miljö och kvalitet

Arbetsmiljö
Vi är övertygade om att en god arbetsmiljö skapar en effektiv organisation med hög måluppfyllelse. Vidare känner vi att det bidrar till engagemang och trivsel hos personalen och att en god arbetsmiljö ger förutsättningar att behålla och rekrytera kompetent personal. Vi vill att arbetsmiljön skall präglas av samspel och god kommunikation mellan ledning och medarbetare. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska aktivt arbeta förebyggande, motverka risker och vid rehabilitering skapa förutsättningar för en trygg återgång till arbetslivet. Vårt arbetsmiljöarbete ska ske enligt arbetsmiljölagen. Gott ledar- och medarbetarskap är viktiga utgångspunkter i detta arbete. Delaktighet och inflytande i processen är rättigheter såväl som skyldigheter.

Miljöpolicy
Vårt miljöarbete blir allt viktigare och vi följer gällande föreskrifter och miljölagar. Vi arbetar aktivt för en kontinuerlig minskning av miljöbelastningen i hela vår verksamhet och för att miljöaspekterna alltid ska beaktas. Miljöarbetet är en del av vår affärsverksamhet och förväntas även bidra till ökad effektivitet och lönsamhet.

KP-Plåt har dialoger med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter för att förbättra verksamheten ur miljösynpunkt. Det löpande miljöarbetet inom KP-Plåt fokuseras på områden som energiförbrukning, val av leverantörer och produkter, entreprenader, projektering samt avfallshantering.

Vårt miljöledningssystem bygger på lång- och kortsiktiga miljömål. Vi förbinder oss att uppfylla gällande lagstiftning och leva upp till omvärldens krav på vår verksamhet. Kunder, medarbetare och vår omvärld skall ha förtroende för Karlaplans Plåtslageris miljöarbete nu och i framtiden.

Kvalitetspolicy
Vi har en helhetssyn på kvalitet vilket omfattar våra produkter såväl som våra tjänster. Vid alla arbeten utser vi en kvalitetsansvarig som under arbetets gång löpande följer upp, dokumenterar och utför s.k. egenkontroll. Vi lämnar givetvis garantier på alla utförda arbeten och vi eftersträvar att alltid ge varje kund ett färdigt resultat till avtalad kvalitet och tid. Vi försöker också uppfatta och hantera såväl meningsskiljaktigheter och fel och brister som kan uppstå snabbt och effektivt.

För att uppnå detta ska vi i vår verksamhet verka för:

  • Att i våra anbud erbjuda rätt tjänster och kvalitet efter önskad standard

  • Att ha en engagerad och ansvarsfull personal på arbetsplatserna

  • Att ha en nära och öppen dialog med såväl beställare som våra underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa rätt kvalité

  • Att hålla god ordning och säkerställd arbetsmiljö på våra arbetsplatser

  • Att leverera beställd produkt efter utlovad leveranstid

  • Att säkerställa och överlämna ett komplett och felfritt arbete med hjälp av egenkontroll

  • Att ständigt fokusera mot att förbättra och utöka kvalitet i företagets generella arbete


Certifiering

För att kunna arbeta hållbart och bidra till en hållbar utveckling när det gäller miljö och kvalitet, så arbetar vi utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg.

Företagets sätt att leda kvalitets- och miljöarbetet är anpassat, externt granskat och certifierat enligt FR2000. Förutom Miljö och Kvalitet, så innehåller FR2000 de viktigaste delarna från en rad andra standarder och riktlinjer, bland annat för arbetsmiljö, brandsäkerhet, socialt ansvarstagande och kompetensförsörjning.

För mer information, kontakta vår Kvalitets- och Miljösamordnare.

Marcus Jonsson
KMA Samordnare

marcus.jonsson@kp-plat.se
+46 (0)70-799 22 95

Fasad

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal. Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet. Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer.

Referenser

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till våra karriärsida